Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
A Szolgáltató

Cégnév: Licon Kft.

Székhely és telephely: 2120 Dunakeszi, Tavasz, u. 62.

Telefon: +36 20 747 4732

E-mail: licon [kukac] licon.hu

Weboldal: https://www.licon.hu/

Adószám: 13838939-2-13

EU adószám: HU13838939

Cégjegyzék szám: 13-09-204226

Bankszámlaszám: 10700440-71579777-51100005

IBAN: HU59 1070 0440 7157 9777 5110 0005

Vevőszolgálat

H-P 10-15h

Telefon: (+36 1) 786 7471

E-mail: licon [kukac] licon.hu

Weboldal: www.licon.hu

Felelősség

Az oldal látogatója a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Látgató köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Látgató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Látgató által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Látgató elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Látgató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Látgatót terheli a felelősség. Amennyiben a Látgató a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szolgáltató és Látgató között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Látgató törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Látgató regisztrációját.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Látgatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a licon.hu domainnévre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

A Szolgáltatás igénybevételével Látgató elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Látgató által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Panaszügyintézés

Látgató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait e-mailben a "licon [kukac] licon.hu" cimre, vagy postai úton a Licon Kft. 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62. címre eljuttattot levélben teheti meg.

Telefonon bejelentett panasz kezelésre nincs mód, mivel a beszélgetések nem kerülnek hangrögzítésre, így ezeknek bizonyító erejük nincsen. 

Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja, de legkésőbb 30 napon belül reagálni és intézkedni köteles. Az intézkedés jelen szerződés értelmében érdemi válasz postára adást jelenti Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Látgató a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel, melyet öt évig telephelyén őriz. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles Látgatónak átadni.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Látgatót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Látgató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Látgató számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: (2023.02.14.)

Adatkezelési tájékoztató
A nyilatkozat alpelvei

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a weboldal üzemeltetői – Licon Kft. (Adatkezelő) – számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az oldalon megtalálható elérhetőségek egyikén.

Az Licon Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) mint Adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelő adatai

Cégnév: Licon Kft.

Székhely és telephely: 2120 Dunakeszi, Tavasz, u. 62.

Telefon: +36 20 747 4732

E-mail: licon [kukac] licon.hu

Weboldal: https://www.licon.hu/

Adószám: 13838939-2-13

EU adószám: HU13838939

Cégjegyzék szám: 13-09-204226

Bankszámlaszám: 10700440-71579777-51100005

IBAN: HU59 1070 0440 7157 9777 5110 0005Fogalmak

Képviseli: Lukács Balázs

Fogalmak
 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, amelyből levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, dioptria adatok) rögzítése is;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása. Az adatkezelés célja továbbá a számviteli törvényben foglaltak teljesítése, azaz számlakibocsátáshoz szükséges adatok megléte.

Hírlevél

Adatkezelő hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat az együttműködésüket érintő változásokról, akciókról, aktualitásokról.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adat törlésének kéréséig kezeli.

Hírlevéllel kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: Licon Kft.

Székhely/Telephely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

A cég elektronikus elérhetősége: licon [kukac] licon.hu

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: licon [kukac] licon.hu

Postai úton: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos; helyesbítését, módosítását illetve törlését; 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Cookie kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. 

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:

A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;

Biztonsági cookie-k;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. 

A felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjük Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél

1.

Cég név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas [kukac] unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

 

2.

Cég név: Tharanis Ügyvitel Kft.

Székhely: 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.

E-mail cím: info [kukac] tharanisugyvitel.hu

Panasz bejelentés

Postai úton:

Cégnév: Licon Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

 

Elektronikus úton a  licon [kukac] licon.hu címre küldött e-mailben.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés dátuma: 2023.02.14.