Általános szerződési feltételek

  1. A szolgáltató

Név: Licon Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Telephelye: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Üzlethelyiség címe: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Képviselő neve: Lukács Balázs

Cégjegyzékszám: 13-09-204226

IBAN HUF HU59107004407157977751100005

Bankszámlaszám 10700440-71579777-51100005

SWIFT CIBHHUHB

Bank neve OTP Bank Nyrt.

Adószám: 13838939-2-13

Vevőszolgálat

Cím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Nyitva tartás: H-P 10-15h

Telefon: (+36 1) 786 7471

E-mail: licon@licon.hu

Weboldal: www.licon.hu

 

  1. Felhasználási feltételek

 

2.1. Felelősség

Az oldal látogatója a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Látgató köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Látgató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Látgató által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Látgató elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Látgató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Látgatót terheli a felelősség. Amennyiben a Látgató a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szolgáltató és Látgató között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Látgató törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Látgató regisztrációját.

 

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Látgatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.licon.hu domainnévre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Látgató elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Látgató által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

3.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Látgató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

Levelezési cím: Licon Kft. 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Telefonszám: +36 20 747 4732

E-mail: licon@licon.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Látgató a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. Melyet öt évig Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Látgatónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Látgatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Látgatót.

 

3.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Látgató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Látgató számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: (2020.04.01.)

Kedves Partnerünk! 

Nagy szeretettel ajánljuk figyelmedbe viszonteladói webshopunkat!
https://webshop.licon.hu/

Minden webshopban leadott megrendelést mennyiségtől függetlenül ingyen szállítunk ki és 2020.július.31-ig extra 5% kedvezményt biztosítunk rá. Az oldal csak viszonteladói regisztrációval és annak jóváhagyása után érhető el. Regisztrálj és válogass kedvedre!

Ha már regisztráltál korábban online szervízünkön, az ott használt felhasználónév és jelszó itt is érvényes.