Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltató
Név: Licon Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Telephelye: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Üzlethelyiség címe: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Képviselő neve: Lukács Balázs
Cégjegyzékszám: 13-09-204226
IBAN HUF HU59107004407157977751100005
Bankszámlaszám 10700440-71579777-51100005
SWIFT CIBHHUHB
Bank neve OTP Bank Nyrt.
Adószám: 13838939-2-13
Vevőszolgálat
Cím: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Nyitva tartás: H-P 10-18h
Telefon: (+36 1) 786 7471
E-mail: marketing@licon.hu
Weboldal: www.licon.hu

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség
Az oldal látogatója a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Látgató köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Látgató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Látgató által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Látgató elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Látgató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Látgatót terheli a felelősség. Amennyiben a Látgató a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Szolgáltató és Látgató között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Látgató törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Látgató regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Látgatónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.licon.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Látgató elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Látgató által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. Jogérvényesítési lehetőségek

3.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Látgató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:
Levelezési cím: Licon Kft. 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Telefonszám: +36 1 786 7471
E-mail: marketing@licon.hu
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Látgató a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. Melyet öt évig Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Látgatónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Látgatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Látgatót.

3.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Látgató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Látgató számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
– Bírósági eljárás kezdeményezése.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: (2015.07.01.)

Kedves Partnerünk!

A járványhelyzetre való tekintettel számos intézkedést vezettünk be a Ti és Munkatársaink érdekében. 

Célunk, hogy ezekkel a változtatásokkal aktívan hozzájáruljunk egészségünk megőrzéséhez, ezáltal is segítve a közös cél elérését, hogy mihamarabb véget érjen ez a küzdelmes időszak. A részleteket itt olvashatjátok el: https://www.licon.hu/hirlevel/tajekoztatas-intezkedeseinkrol/

Jó egészséget és kitartást kívánunk nektek az elkövetkező időszakra!

Üdvözlettel:

A Licon csapata