Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a weboldal üzemeltetői – Licon Kft. (Adatkezelő) – számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

Az Licon Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) mint Adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelő adatai

NévLicon Kft.
Székhely/Telephely2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Levelezési cím2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Számlavezető bankOTP Bank Nyrt.
Számlaszám10700440-71579777-51100005
IBAN HUFHU59107004407157977751100005
SWIFTCIBHHUHB
Adószám13838939-2-13
Cégjegyzékszám13-09-204226
Kapcsolattartó neveLukács Balázs
Telefonszám(+36 1) 786 7471
A cég elektronikus elérhetőségemarketing@licon.hu

Fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, amelyből levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, dioptria adatok) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési információk

Hírlevél küldés: Az adatkezelő hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat az aktualitásokról.

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím és telefonszám.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

Hírlevéllel kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:

CégnévLicon Kft.
Székhely/Telephely2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Telefonszám(+36 1) 786 7471
A cég elektronikus elérhetőségemarketing@licon.hu

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: marketing@licon.hu

Postai úton: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos; helyesbítését, módosítását illetve törlését; 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Cookie kezelés

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az adatfájlok használata során az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használat során:

  • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
  • Biztonsági cookie-k;

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjük Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél

Az adatfeldolgozó megnevezése: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 70 362 4785

Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@rackforest.com

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789-2-789

Az adatfeldolgozó e-mail cím: support@tarhely.eu

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél

Az adatfeldolgozó megnevezése: Perfect-IT Services Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 1044 Budapest, Váci út 97-99.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 230 2123

Az adatfeldolgozó e-mail cím: ugyfelszolgalat@perfect-it.hu

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Cégnév:                                               Licon Kft.

Székhelye:                                           2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.

Telefonszáma:                                     (+36 1) 786 7471

A cég elektronikus elérhetősége:           marketing@licon.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés dátuma: 2018.05.01.

preloader